Loops

domena pravoga znalca

Stručni članci

Naslov:
Implementacija informacijsko komunikacijskih tehnologija u kurikulum: studija slučaja u dvije privatne gimnazije u Hrvatskoj
 
Autori:
dr. sc. Tomislav Jakopec, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku
dr. sc. Anita Papić, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku
doc. dr. sc. Boris Badurina, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku
 
Sažetak:
Informacijsko komunikacijska tehnologija najprodornija je generička tehnologija današnjice. Njezin značaj u vidu infrastrukturne tehnologije u globalizacijskim procesima očituje se u generiranju promjena u svim sferama društva. Sveprisutna informacijsko komunikacijska tehnologija čini podlogu za kreativnu i učinkovitu uporabu znanja. Obrazovanje potpomognuto informacijsko komunikacijskom tehnologijom postalo je imperativ našeg doba te su tako osnove informacijsko komunikacijskih tehnologija uvrštene u jednu od osam ključnih kompetencija. Ključne kompetencije pak označavaju skup kompetencija odgovarajuće razine, koje su nužne pojedincu za uključenost u život zajednice, a osnova su za stjecanje kompetencija tijekom života za sve osobne, društvene i profesionalne potrebe. Rad donosi uvid u teorijska ishodišta implementacije informacijsko komunikacijske tehnologije u kurikulum, ali isto tako i rezultate empirijskog istraživanja stavova i preferencija prema određenim područjima informacijsko komunikacijske tehnologije ključnih aktera u procesu izrade kurikuluma– nastavnika, učenika i roditelja dobivenih u okviru provedene studije slučaju u dvije privatne gimnazije u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je podastrijeti rezultate provedene studije slučaja izrade gimnazijskih kurikuluma u kojima je informacijsko komunikacijska tehnologija horizontalna tema koja prvenstveno potiče aktivnost učenika.
 
Ključne riječi:
informacijsko komunikacijska tehnologija, kurikulum, gimnazija
 
Abstract:
Nowadays information and communication technology is the most disruptive generic technology. The importance of information and communication technology as infrastructure for globalization processes can be seen through changes in all spheres of society. Ubiquitous information and communication technology is the background for creative and efficient use of knowledge. Education assisted by information and communication technology became the imperative. Information and communication technology is one of eight key competencies. Namely, key competencies encompass the set of competencies in appropriate level which are necessary for individual to involve into society and they are basics for acquisition of other competencies during life for all personal, social and professional needs. The paper gives insight into theoretical issues of information and communication implementation into curriculum. Also, empirical results obtained by conducting case study in two private gymnasiums in Croatia regards attitudes and preferences toward different domains of information and communication technology of key actors in curriculum construction – teachers, pupils and parents will be presented. The paper aims to present results obtained within case study in two private gymnasiums considering information and communication technology as horizontal topic across curriculum which stimulates pupils’ activities.
 
Keywords:
information and communication technology, curriculum, gymnasium
Naslov:
Stavovi učenika i roditelja spram implementiranja kurikuluma informatičkih predmeta u srednje škole
 
Autori:
Dr. sc. Tomislav Jakopec, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku
Ivica Zelić, prof., Privatna gimnazija Gaudeamus, Osijek
Dragan Šupe, prof., Privatna jezična gimnazija “Pitagora”, Split
 
Sažetak:
U sklopu projekta ICT Znanstveni laboratorij provedeno je istraživanje s ciljem ispitivanja stavova učenika prema implementiranju kurikuluma informatičkih predmeta u srednje škole. U istraživanju je sudjelovalo 142 učenika privatnih srednjih škola Gaudeamus i Pitagora, od čega 72 učenice i 70 učenika, koji su popunili ankete od 13 skupina pitanja. Analizom rezultata utvrđeno je da s jedne strane čak 78% učenika pohađa nastavu informatike u školi i u velikom postotku se slaže sa tvrdnjom da im je informatička pismenost važna za buduće zanimanje, dok s druge strane čak 53% učenika nije upoznato sa kraticom IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija). Veliki postotak učenika se slaže sa tvrdnjom da im postojeća nastava informatike nije dovoljna za nastavak obrazovanja. Ovakvi rezultati navode na zaključak da je učenicima potrebno obogatiti sadržaje iz nastavnog predmeta informatika, za što postoji velik interes među samim učenicima.
 
Ključne riječi:
informatički predmeti, kurikulum, stavovi roditelja, stavovi učenika, srednja škola
 
Abstract:
As part of the project “ICT Znanstveni laboratorij” a research was carried out to investigate the attitudes of students towards the implementation of the curriculum of IT subjects in secondary schools. The study included 142 (72F, 70M) students of private grammar schools Gaudeamus and Pitagora, who completed the survey which consisted of 13 groups of questions. The results have shown that on the one hand 78% of students attend classes in computer science and a high percentage agrees with the statement that their computer literacy is important for future interest, while the other side as much as 53% of the students are not familiar with the acronym ICT (information and communication technology). A large percentage of students agree with the statement that their existing curriculum in computer science is not sufficient to continue their education in that field. These results suggest that students need to enrich the contents in the subject, for which there is great interest among students.
 
Keywords:
attitudes of parents, curriculum, high school, IT courses, students’ attitudes
Naslov:
Stavovi sudionika edukacije kreiranja kurikuluma na osnovu ishoda učenja uvažavajući informacijsko komunikacijsku tehhnologiju
 
Autori:
Ines Hocenski, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku
dr. sc. Tomislav Jakopec, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet u Osijeku
Mirna Šakić, Privatna gimnazija Gaudeamus, Osijek
 
Sažetak:
Iz godine u godinu, učenici pokazuju slabije interese za STEM područja, dok su istovremeno, vrlo aktivni u korištenju informatike. Mnogobrojna istraživanja pokazuju da danas i u privatnom i poslovnom okruženju koristimo informacijsko komunikacijsku tehnologiju, bez koje ne možemo. Ideja uključivanja informacijsko komunikacijske tehnologije u srednje škole pretvorena je u europski projekt pod nazivom ICT znanstveni laboratorij. Projekt nosi privatna gimnazija Gaudeamus u Osijeku, dok su projektni partneri privatna jezična gimnazija Pitagora u Splitu te Filozofski fakultet u Osijeku. Tijekom projekta, provedeno je pet edukacija vezanih uz ishode učenja, izradu kurikuluma te korištenje multimedijalnih sadržaja. Edukacijama su prisustvovali nastavnici iz Gaudeamusa i Pitagore. Nakon održanih edukacija, provedeno je istraživanje među nastavnicima, pomoću kvalitativne metode – intervjua. Istraživanje je rađeno s ciljem analiziranja stavova sudionika edukacije kreiranja kurikuluma na osnovama ishoda učenja uvažavajući informacijsko komunikacijsku tehnologiju. U istraživanju su sudjelovali nastavnici iz Splita i Osijeka, njih osam. Podaci su prikupljeni metodom polustrukturiranog intervjua, a kroz intervju ispitanici su iznosili svoje stavove i mišljenja vezana uz edukacije, sustave školovanja u Hrvatskoj te primjenu izvora i alata na vlastite planove i programe u školovanju. Svi razgovori su snimani te su izrađene transkripcije svakog pojedinog intervjua, na temelju kojih se naknadno radila analiza odgovora. U radu su prikazani rezultati istraživanja.
 
Ključne riječi:
informacijsko komunikacijska tehnologija, STEM, intervju, ICT znanstveni laboratorij, kurikulum
 
Abstract:
As years go by, students show very little interest in STEM areas, while at the same time, they are very active in using information technologies. Numerous studies show that nowadays, both in business and private environment, we use information and communication technology that we cannot live without. The idea of including information and communication technology in high schools has been converted into a European project named ICT science laboratory. The project’s holder is private grammar school Gaudeamus in Osijek, while project partners are private grammar language school Pitagora in Split and Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek. During the project, five educational workshops were held, which dealt with outcomes of learning, developing a curriculum and using multimedia content. Teachers from Gaudeamus and Pitagora participated in the aforementioned education. After the workshops, a study among teachers was conducted using a qualitative method – interview. Study was conducted in order to analyze attitudes of participants who took part in curriculum development based on learning outcomes including information and communication technology. Teachers from Split and Osijek, eight of them, took part in the study. Data was collected using a semi-structured interview in which the participants presented their attitudes and opinions concerning education, school systems in Croatia and application of sources and tools in their own teaching plans and programs. Each conversation was recorded and transcripts were made for each interview based on which the participants’ answers were analyzed. This paper presents the study results.
 
Keywords:
information communication technology, STEM, interview, ICT science laboratory, curriculum
Naslov:
ICT znanstveni laboratorij: kurikulumi fakultativnih informatičkih predmeta u srednjoj školi
 
Autori:
Dragan Šupe, prof., Privatna jezična gimnazija “Pitagora”, Split
Ivica Zelić, prof., Privatna gimnazija Gaudeamus, Osijek
Mirna Šakić, Privatna gimnazija Gaudeamus, Osijek
 
Sažetak:
Cilj rada je prikazati proces nastanka kurikuluma za četiri fakultativna predmeta ICT Znanstveni laboratorij. U radu je objašnjena osnovna ideja iz koje je nastao cjelokupni projekt kao i dvije ključne komponente projekta- edukacija nastavnika i konstruiranje kurikuluma. Nastavnici su kroz projekt osposobljeni za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, a stečeno su znanje primijenili neposredno nakon edukacija sudjelujući u izradi kurikuluma za predmete u modulu ICT Znanstveni laboratorij. U radu su također detaljno objašnjeni navedeni kurikulumi kao i njihova široka primjenjivost u srednjoškolskom obrazovanju.
Ključne riječi:
kurikulum, informatički predmeti, fakultativni predmeti, edukacija nastavnika, srednja škola
 
Abstract:
The aim is to show the process of creating the curriculum for the four optional subjects collectively named ICT Science Lab. The paper explains the basic idea behind the entire project as well as two key components of the project- training of teachers and curriculum design. Teachers were trained through the project to be able to design a curriculum based on learning outcomes and acquired knowledge was applied directly after training through participation in design of a curriculum for the subjects in the module ICT Science Lab. The paper also explains in detail the above curricula as well as their wide applicability in secondary education.
Keywords:
curriculum, IT subjects, optional subjects, education for teachers, highschool